Union of the Vietnamese Student Associations Southern California (UVSA)

999380_529521270456496_1327107066_n

[Press Release] Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali Từ Chối Những Đòi Hỏi Phi Lý Của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove Trong Hợp Đồng Tổ Chức Hội Chợ Tết Của Cộng Đồng Việt

LIÊN LẠC:        Nina Trần, lienlac@thsv.org XIN PHỔ BIẾN   Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali Từ Chối Những Đòi Hỏi Phi Lý Của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove Trong Hợp Đồng Tổ...