UVSA’s mission is to bring together Vietnamese American youth including students from different colleges and high schools throughout Southern California to build unity, to serve our community, and to advocate for social justice issues that affect our community domestically and in Vietnam. Each year, UVSA hosts its annual Tet Festival as a way to help develop high school, college and young professional volunteers as well as showcase the Vietnamese culture. The festival would not be possible without the support of the community and as such, UVSA wishes to ensure the continued growth and support of the community by allocating a % of net profits from the Tet Festival into the the Tet Community Assistance Fund. Over the past 14 years, UVSA has awarded over $1.25 million dollars to community organizations.

UVSA carefully reviews over one hundred proposals each year from Southern California non-profit organizations that address the needs of the community. Grants are awarded up to $5,000.

Please review the guidelines thoroughly before applying

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV) được thành lập nhằm mục đích liên kết giới thanh thiếu niên bao gồm sinh viên từ các trường đại học và học sinh từ các trường trung học khắp miền Nam California để xây dựng tinh thần đoàn kết, phụng sự cộng đồng, và tranh đấu cho các vấn đề công lý xã hội ảnh hưởng cộng đồng chúng ta ở Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Mỗi năm, THSV tổ chức Hội Tết Sinh Viên như một hình thức sinh hoạt nhằm phát triển tinh thần thiện nguyện cho các tình nguyện viên từ trung học, đại học và trong giới chuyên gia trẻ cũng như để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Hội Tết sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, và vì thế, THSV muốn bảo đảm sự lớn mạnh và hỗ trợ tiếp tục của cộng đồng bằng cách dành ra % tiền lời từ Hội Tết Sinh Viên cho vào Quỹ Cộng Đồng. Suốt 14 năm qua, THSV đã trao hơn 1.5 triệu Mỹ kim cho các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng.

THSV duyệt xét cẩn thận hơn một trăm hồ sơ mỗi năm từ các tổ chức bất vụ lợi ở miền Nam California có những chương trình đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Ngân khoản phân phối cho mỗi tổ chức có thể lên tới 5,000 Mỹ kim.

Xin xem kỹ quy định sau đây trước khi nộp đơn.