Guidelines

 • Must operate or provide services to residents in Southern California
 • Must apply to fund a project or program
 • Must have annual budget not exceeding $250,000
 • If you received funding from UVSA in the prior year, you must complete the Recap Form in addition to the application

UVSA does not fund the following:

 • Individuals
 • For-Profit organizations
 • Non-incorporated organizations
 • Political organizations or lobbying activity
 • Labor unions
 • Private foundations
 • Organizations that discriminate on the basis of race, color, religion, sex, age, national origin, sexual orientation, veteran or disability statuses in the delivery of services and in their employment practices.

Pre-Application Check List

Please ensure you have the following information before applying

 • Contact Information for two individuals (name, title, phone, email)
 • Organizational Information (legal name, address, website, mission, tax ID)
 • Project Summary (name, summary, start date, end date, demographics, service areas)
 • Project Details (prior funding results, evaluation, outcomes, sustainability)
 • Budgeting (line item budget, alternative sources of funding)
 • Documentation (IRS paperwork, audited financial statement)

 

Điều Kiện Nộp Đơn

 • Phải sinh hoạt hoặc cung cấp dịch vụ cho dân cư miền Nam California
 • Phải nộp đơn để tài trợ cho một đề án hay chương trình
 • Ngân sách hàng năm của tổ chức không vượt quá $250,000.00
 • Nếu quý vị nhận quỹ yểm trợ từ tổng hội sinh viên trong năm trước, quý vị phải điền thêm đơn “Recap,” ngoài Đơn Xin quỹ ra

THSV không tài trợ:

 • Cá nhân
 • Tổ chức vì lợi nhuận
 • Tổ chức chưa lập công ty
 • Tổ chức chính trị hay sinh hoạt vận động chính trị
 • Công đoàn
 • Quỹ tài trợ cá nhân
 • Những tổ chức đối xử phân biệt dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, phái tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tính dục, cựu chiến binh hay khuyết tật trong cách cung ứng dịch vụ và trong lối thuê mướn nhân viên

Cần Có Trước Khi Nộp Đơn

Xin chuẩn bị sẵn những điều sau đây trước khi nộp đơn

 • Thông tin liên lạc của hai người (tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ điện thư email)
 • Thông tin về tổ chức (tên chính thức, địa chỉ, địa chỉ trang mạng website, mục đích thành lập, số nhận diện của Sở Thuế “tax ID”)
 • Sơ lược về đề án (tên, sơ lược về chương trình/sinh hoạt, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thành phần phục vụ, khu vực phục vụ)
 • Chi tiết về đề án (ngân quỹ đã có trước đây, thẩm định, kết quả, mức độ bền vững)
 • Ngân sách (chi tiết chi tiêu, nguồn tài trợ khác)
 • Giấy tờ (giấy chứng minh của Sở Thuế IRS, giấy chứng nhận kiểm tra tài chánh)