The Union of Vietnamese Student Associations of Southern California (UVSA) brings together Vietnamese American youth throughout Southern California to build unity, to serve our community, and to advocate for social justice issues that affect our community domestically and in Vietnam. Each year, UVSA hosts its annual Tet Festival as a way to help develop high school, college and young professional volunteers as well as showcase the Vietnamese culture. The festival would not be possible without the support of the community and as such, UVSA wishes to ensure the continued growth and support of the community by allocating a % of net profits from the Tet Festival into the the Tet Community Assistance Fund. Over the past 15 years, UVSA has awarded over $1.4 million dollars to community organizations.

UVSA carefully reviews over one hundred proposals each year from Southern California non-profit organizations that address the needs of the community. Grants are awarded up to $5,000. Please review the guidelines thoroughly before applying. 

Guidelines

 • Must operate or provide services to residents in Southern California
 • Must apply to fund a project or program
 • Must have annual budget not exceeding $250,000
 • If you received funding from UVSA in the prior year, you must complete the GRANT RECAP in addition to the application

UVSA does not fund the following:

 • Individuals
 • For-Profit organizations
 • Non-incorporated organizations
 • Political organizations or lobbying activity
 • Labor unions
 • Private foundations
 • Organizations that discriminate on the basis of race, color, religion, sex, age, national origin, sexual orientation, veteran or disability statuses in the delivery of services and in their employment practices.

Pre-Application Check List

Please ensure you have the following information before applying

 • Contact Information for two individuals (name, title, phone, email)
 • Organizational Information (legal name, address, website, mission, tax ID)
 • Project Summary (name, summary, start date, end date, demographics, service areas)
 • Project Details (prior funding results, evaluation, outcomes, sustainability)
 • UVSA Grant Budget Sheet (completed UVSA Grant Budget Sheet excel file)
 • Documentation (IRS paperwork, audited financial statement)

 

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV) được thành lập nhằm mục đích liên kết giới thanh thiếu niên bao gồm sinh viên từ các trường đại học và học sinh từ các trường trung học khắp miền Nam California để xây dựng tinh thần đoàn kết, phụng sự cộng đồng, và tranh đấu cho các vấn đề công lý xã hội ảnh hưởng cộng đồng chúng ta ở Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Mỗi năm, THSV tổ chức Hội Tết Sinh Viên như một hình thức sinh hoạt nhằm phát triển tinh thần thiện nguyện cho các tình nguyện viên từ trung học, đại học và trong giới chuyên gia trẻ cũng như để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Hội Tết sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, và vì thế, THSV muốn bảo đảm sự lớn mạnh và hỗ trợ tiếp tục của cộng đồng bằng cách dành ra % tiền lời từ Hội Tết Sinh Viên cho vào Quỹ Cộng Đồng. Suốt 15 năm qua, THSV đã trao hơn 1.4 triệu Mỹ kim cho các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng. THSV duyệt xét cẩn thận hơn một trăm hồ sơ mỗi năm từ các tổ chức bất vụ lợi ở miền Nam California có những chương trình đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Ngân khoản phân phối cho mỗi tổ chức có thể lên tới 5,000 Mỹ kim. Xin xem kỹ quy định sau đây trước khi nộp đơn. Điều Kiện Nộp Đơn

 • Phải sinh hoạt hoặc cung cấp dịch vụ cho dân cư miền Nam California
 • Phải nộp đơn để tài trợ cho một đề án hay chương trình
 • Ngân sách hàng năm của tổ chức không vượt quá $250,000.00
 • Nếu quý vị nhận quỹ yểm trợ từ tổng hội sinh viên trong năm trước, quý vị phải điền thêm đơn GRANT RECAP / Đơn Tóm Lược Quỹ Yểm Trợ, ngoài Đơn Xin quỹ ra

THSV không tài trợ:

 • Cá nhân
 • Tổ chức vì lợi nhuận
 • Tổ chức chưa lập công ty
 • Tổ chức chính trị hay sinh hoạt vận động chính trị
 • Công đoàn
 • Quỹ tài trợ cá nhân
 • Những tổ chức đối xử phân biệt dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, phái tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tính dục, cựu chiến binh hay khuyết tật trong cách cung ứng dịch vụ và trong lối thuê mướn nhân viên

Cần Có Trước Khi Nộp Đơn Xin chuẩn bị sẵn những điều sau đây trước khi nộp đơn

 • Thông tin liên lạc của hai người (tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ điện thư email)
 • Thông tin về tổ chức (tên chính thức, địa chỉ, địa chỉ trang mạng website, mục đích thành lập, số nhận diện của Sở Thuế “tax ID”)
 • Sơ lược về đề án (tên, sơ lược về chương trình/sinh hoạt, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thành phần phục vụ, khu vực phục vụ)
 • Chi tiết về đề án (ngân quỹ đã có trước đây, thẩm định, kết quả, mức độ bền vững)
 • Ngân sách (chi tiết chi tiêu, nguồn tài trợ khác)
 • Giấy tờ (giấy chứng minh của Sở Thuế IRS, giấy chứng nhận kiểm tra tài chánh)

The UVSA Grant Timeline

APPLY

Applications are due by 11:45pm on 1.12.2018

REVIEW

The UVSA grant committee will review all applications

AWARD

Applicants will be notified of the results by 1.17.2018

PERFORM

Beneficiaries may begin using funds towards their projects

REPORT

Beneficiaries shall report their results by 8.31.2018

Application and Recap Deadline

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Have Questions? Check our FAQ!

Need to access just the Grant Recap? Click here!

Fill out my online form.
Fill out my online form.