Address | Địa Chỉ Văn Phòng

12831 Western Ave., Suite #B
Garden Grove, CA 92841

(714) 890-1418 (Office)
(714) 890-1518 (Fax)
contact@uvsa.org

Note: Our office is open every other Sunday.  Please email us for details on our meeting schedule.
Xin lưu ý: văn phòng chúng tôi chỉ mở cửa vào Chủ Nhật mỗi hai tuần.  Xin quý vị liên lạc cùng chúng tôi qua email để biết lịch trình sinh hoạt.

Mailing Address | Địa Chỉ Hộp Thơ
PO Box 2069
Westminster, CA 92684