[Press Release] Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali Từ Chối Những Đòi Hỏi Phi Lý Của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove Trong Hợp Đồng Tổ Chức Hội Chợ Tết Của Cộng Đồng Việt

with No Comments

LIÊN LẠC:        Nina Trần, lienlac@thsv.org XIN PHỔ BIẾN   Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali Từ Chối Những Đòi Hỏi Phi Lý Của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove Trong Hợp Đồng Tổ Chức Hội Chợ Tết Của Cộng … Read More

VAHSA Camp Scholarship Opportunity

with No Comments

Press release available for download here:             CONTACT:     Nina Tran, President Phone:           714-494-6999 Email:            Nina.Tran@uvsa.org   FOR IMMEDIATE RELEASE   UVSA HOSTS ANNUAL SUMMER LEADERSHIP CAMP Garden Grove, CA (July 30, 2013) – From Friday, August 23rd to … Read More

1 2 3 4 5 6 7