www.uvsa.org/grants

UVSA OPENS GRANT APPLICATION FOR 2016

FOR IMMEDIATE RELEASE – October 7, 2016

Garden Grove, CA – Following the conclusion of its annual Tết Festival, the Union of Vietnamese Student Associations of Southern California (UVSA) announced that it is now accepting applications for the Tết Community Assistance Fund. The 2016 Tết Festival generated $406,328.20 in revenues and incurred $325,032.91 in expenses. Of the $81,295.29 in profit, UVSA allocated $20,000 to be awarded as grants for the 2016 year.

UVSA will accept grant applications through November 5, 2016. For more information or to apply for the grant, please visit www.uvsa.org/grants.


UVSA OPENS GRANT APPLICATION FOR 2016

THÔNG BÁO TỨC THỜI – Ngày 7 tháng 10, năm 2016

 

Thành Phố Garden Grove, California – Hằng năm, cứ sau mỗi dịp của Hội Tết Sinh Viên, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (viết tắt THSV) trân trọng thông báo rằng THSV sẽ bắt đầu nhận các đơn ghi danh cho Quỹ Yểm Trợ Cộng Đồng. Hội Tết Sinh Viên 2016 thu được $406, 328.20 và trừ chi phí là $325,032.91. Với số tiền $81,295.29 lợi nhuận thu được từ Hội Tết Sinh Viên, THSV sẽ dành ra $20,000 để làm tiền yểm trợ cho các hội đoàn trong cộng đồng cho năm 2016.

Tổng Hội Sinh Viên sẽ nhận đơn ghi danh cho quỹ yểm trợ cộng đồng từ bây giờ cho đến ngày 5 tháng 11, 2016. Nếu quí vị có câu hỏi gì xin vui lòng vào trang nhà www.uvsa.org/grants.

 

Download or Print: Press Release – UVSA Grant 2016