Community Assistance Fund 2015 Banner

2015 UVSA Tet Festival Community Assistance Fund

FOR IMMEDIATE RELEASE

July 1, 2015 – Westminster, CA – On Saturday June 13, 2015, UVSA hosted a press conference at Viet Bao Daily News and announced the results of the 2015 UVSA Tet Festival hosted at the OC Fair & Events Center. Additionally, UVSA announced the re-establishment of the Tet Community Assistance Fund and changes to the organization’s internal structure.

• Approximately 40,000 patrons attended the festival in February 2015
• Net profit for the 2015 UVSA Tet Festival is $186,809.96
• UVSA staff voted to allocate half of the net profit, $93,404.98, to the Tet Community Assistance Fund

Following the UVSA Tet Festival in 2001, student organizers decided to give back 50% of festival net profits to support organizations across Southern California. From 2001 to 2013, over $1.1 million dollars have been awarded to community-based non-profit organizations. Continuing this tradition, UVSA is proud to announce the opening of Tet Community Assistance Funding applications available online at www.uvsa.org/grants. All applications will be reviewed depending on completion of the application and the assistance needed. The deadline to submit or postmark applications is August 15, 2015 and recipients will be notified by September 15, 2015.

Lastly, UVSA has appointed an interim Board of Directors and is in the process of hiring an accounting firm to support the organization’s efforts in establishing internal controls, update process and procedures, and improve financial transparency.

“Despite challenges in the past few months, UVSA finished the year strong and saw the transition of new school boards. UVSA looks forward to showcasing an even better organization in the near future with the upcoming changes to our infrastructure,” stated Ronald Cabiltes, UVSA interim President.


2015 Hội Tết Sinh Viên Quỹ Yểm Trợ Cộng Đồng

XIN PHỔ BIẾN NGAY

Ngày 1 tháng 7 năm 2015 – Westminster, CA – Vào ngày Thứ Bảy, 13 tháng 6 năm 2015, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV) đã tổ chức một buổi họp báo tại phòng sinh hoạt Việt Báo và thông báo kết quả của Hội Tết Sinh Viên 2015 tại OC Fair & Events Center. Ngoài ra, THSV cũng loan báo về việc tái thiết lập Quỹ Cộng Đồng và những thay đổi trong cấu trúc nội bộ của tổ chức.

• Khoảng 40,000 người đã tham dự Hội Tết vào tháng 2 năm 2015
• Tiền lời ròng từ Hội Tết Sinh Viên 2015 là $186,809.96
• Ban chấp hành THSV đã biểu quyết dành ra phân nửa số tiền lời, tức $93,404.98, cho Quỹ Cộng Đồng

Sau kỳ tổ chức Hội Tết Sinh Viên 2001, ban tổ chức Hội Tết Sinh Viên đã quyết định tặng lại 50% tiền lời để hỗ trợ tài chánh cho các đoàn thể, hội đoàn khắp miền Nam California. Từ năm 2001 đến 2013, hơn 1.1 triệu Mỹ kim đã được trao cho những tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng. Tiếp tục truyền thống này, THSV xin trân trọng thông báo mở lại chương trình Quỹ Cộng Đồng; đơn đã có sẵn tại trang mạng www.uvsa.org/grants. Đơn sẽ được duyệt theo sự hoàn tất đầy đủ của hồ sơ yểm trợ tài chánh. Hạn chót để nộp đơn tại trên web hoặc qua dấu bưu điện là ngày 15 tháng 8 năm 2015, và các tổ chức nộp đơn nhận quỹ sẽ biết kết quả ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Sau hết, THSV vừa chỉ định một Hội Đồng Quản Trị lâm thời và đang trong tiến trình thuê mướn một công ty kế toán để giúp THSV trong nỗ lực thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ, cập nhật nội quy, và giữ cho tài chánh minh bạch.

Chủ tịch lâm thời của THSV, anh Ronald Cabiltes, phát biểu: “Dù rằng có những thử thách trong vài tháng qua, THSV hoàn thành một năm sinh hoạt với nhiều thành quả tốt đẹp, và những hội sinh viên tại các đại học đã bầu xong ban chấp hành mới. THSV sẽ tiếp tục chuyển đổi thành một tổ chức vững mạnh, phục vụ tốt hơn nữa trong những ngày sắp tới với những thay đổi nội bộ đáng kể.”

Download Press Release: 2015 Tet Festival Results_1July2015