For Immediate Release

May 4, 2015

(714) 890-1418
contact@uvsa.org

INTERNAL INVESTIGATION EXPOSES POSSIBLE FRAUD, THEFT, AND EMBEZZLEMENT BY PRESIDENT NINA TRAN AND TREASURER HELEN NGUYEN; UVSA FILES REPORT WITH LOCAL POLICE AND REMOVES BOTH FROM OFFICE

GARDEN GROVE, CA – After an extensive internal investigation, the Union of the Vietnamese Student Associations of Southern California (UVSA) filed a police report with the Garden Grove Police Department for suspected fraud, theft, and embezzlement of approximately $118,000.00 by its current president, Nina Tran, and treasurer, Helen Nguyen. Both have served as non-paid executive board members of the organization since June 2013. Nina Tran also served as External Vice President in the previous term.

Serious concerns about the financial management of UVSA under Nina Tran’s leadership arose during mandated financial reviews of the 2013 Tet Festival, an internal meeting was held to address concerns about the executive board’s ability to move forward with the festival. Further irregularities were found related to a Tet Festival debit bank card used by Nina Tran. This was brought to the Executive Board’s attention several times between August and September 2014 but no record of actions were taken or explanation given by the Executive Board.

In November 2014, Nina Tran and Helen Nguyen were confronted with irregularities ranging from personal credit card bill payments to repeated cash withdrawals from ATMs. Nina Tran and Helen Nguyen were given four weeks to provide documentation of expenses and spending of UVSA funds, which to this date has not been fully produced. Additionally, all existing bank accounts under their names were closed to prevent further access to organizational funds. The Executive Board was informed that there would be an internal investigation of suspected financial mismanagement. A UVSA Oversight Committee was formed to conduct the investigation and minimize negative impact on the organization’s programs and operations.

The investigation came to a close on April 24, 2015 and found evidence of fraud, theft, and embezzlement of UVSA charitable funds in the amount of approximately $118,000.00 based on financial documents examined between November 2012 and November 2014. The findings confirm unauthorized use of UVSA charitable funds by two executive board members. Nina Tran is responsible for approximately $103,000.00 in stolen funds and unauthorized expenditures. This includes $33,224.00 that has been recovered by UVSA during the investigation; the outstanding amount is $70,000.00. Helen Nguyen, UVSA Treasurer, is responsible for approximately $15,000.00 in unauthorized expenditures.

UVSA has filed a report with the Garden Grove Police Department and California Attorney General. Nina Tran and Helen Nguyen have been removed from their Executive Board positions as of May 3, 2015 and UVSA will make every effort to recover the stolen funds. Moving forward, UVSA will appoint an interim Board of Directors to create a culture of transparency and ethics, provide oversight, and to implement internal controls to prevent individuals from taking advantage of the organization again in the future.

It is unfortunate for UVSA to undergo this type of investigation and discover misconduct by two individuals in the organization. However, these two individuals do not reflect the greater good of the hundreds of student and youth leaders throughout the organization. UVSA remains committed to community service, preserving the Vietnamese culture, and developing leaders for our community.

###

Download PDF of Press Release in English

Xin Phổ Biến

May 4, 2015

(714) 890-1418
contact@uvsa.org

ĐIỀU TRA NỘI BỘ CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM MIỀN NAM CALIFORNIA PHÁT HIỆN CHỦ TỊCH, NINA TRẦN PHƯƠNG CHÂU, VÀ THỦ QUỸ, HELEN PHAN NGUYỄN, ĐÃ GIAN LẬN, TRỘM CẮP, BIỂN THỦ TÀI CHÍNH CỦA HỘI; THSV ĐÃ BÁO CẢNH SÁT ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁCH CHỨC CẢ HAI

Garden Grove, CA – Sau thời gian dài điều tra nội bộ, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali (THSV) đã báo sở cảnh sát thành phố Garden Grove về hai nghi phạm là đương kim chủ tịch, Nina Trần Phương Châu, và thủ quỹ, Helen Phan Nguyễn, đã gian lận, trộm cắp, và biển thủ $118,000.00 từ ngân quỹ của hội. Nina Trần và Helen Nguyễn đều là tình nguyện viên và được bầu vào ban chấp hành THSV từ năm 2013. Nina Trần cũng đã từng giữ chức vụ phó chủ tịch ngoại vụ trong ban chấp hành nhiệm kỳ trước đó.

Khi duyệt xét bản báo cáo tài chính của Hội Tết Sinh Viên 2013, những thành viên cố vấn THSV đã rất quan tâm đến sự quản lý chi thu tài chính dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Nina Trần. THSV đã có những buổi họp nội bộ để giải quyết những quan tâm đến khả năng và cách thức điều hành Hội Tết của ban chấp hành. Trong lúc đó, THSV cũng phát hiện Nina Trần đã xử dụng thẻ tài khoản ngân hàng (debit card) của Hội Tết Sinh Viên một cách bất bình thường. Các cố vấn THSV họp với ban chấp hành THSV vài lần vào tháng 8 và 9 năm 2014 về việc này nhưng không thấy có hành động và giải thích thoả đáng từ ban chấp hành THSV.

Tháng 11 năm 2014, THSV phát hiện Nina Trần và Helen Nguyễn đã dùng ngân khoản của THSV trả thẻ tín dụng cá nhân và rút tiền mặt nhiều lần từ ngân hàng. THSV cho Nina Trần và Helen Nguyễn 4 tuần để đưa ra bản chi thu tài chính của hội mà cho đến nay vẫn chưa thấy hai cô đưa ra đầy đủ tài liệu và chi tiết. THSV đã đóng các chương mục ngân hàng do Nina Trần và Helen Nguyễn đứng tên để tránh sự tiếp tục xử dụng ngân khoản bất hợp pháp. Cùng lúc đó, ban chấp hành THSV được thông báo là cố vấn của hội sẽ lập ban điều tra nội bộ để tiến hành điều tra việc lạm dụng ngân quỹ.

Vào cuối tháng 4 năm 2015, ban điều tra đã hoàn tất cuộc điều tra và lập ra bản báo cáo về sự gian lận, trộm cắp, biển thủ ngân quỹ THSV lên tổng số $118,000.00 dựa trên những báo cáo ngân hàng từ tháng 11/2012 đến tháng 11/2014. Nina Trần và Helen Nguyễn đã tự xử dụng ngân khoản không hợp pháp và ngoài phạm vi của vai trò. Nina Trần đã tự xử dụng và trộm cắp $103,000.00. THSV đã thu lại được $33,224.00 từ Nina Trần trong lúc điều tra; tổng số chưa được hoàn lại là $70,00.00. Helen Nguyễn xử dụng $15,000.00 từ ngân khoản của hội không hợp pháp và ngoài phạm vi của vai trò.

THSV đã báo cảnh sát thành phố Garden Grove và Công Tố Viên Tiểu Bang California. Nina Trần và Helen Nguyễn đều bị cách chức vai trò ban chấp hành từ ngày 3 tháng 5 năm 2015. THSV sẽ cố gắng thu hồi số tiền đã mất và sẽ bổ nhiệm ban chấp hành tạm thời để quản lý quy tắc tài chính và đạo đức của hội, nhằm tránh sự lạm dụng ngân khoản trong tương lai.

Đây thật sự là điều đáng tiếc xảy ra cho THSV, khi THSV phải điều tra về hai cá nhân đang làm thiện nguyện viên của hội. Tuy nhiên, hai người này không phản ánh đến hàng trăm sinh viên và học sinh khác đã tham gia hội trong suốt những năm qua và đã đóng góp rất nhiều trong cộng đồng. THSV sẽ luôn giữ tinh thần phục vụ cộng đồng, bảo vệ truyền thống dân tộc Việt Nam, cũng như tiếp tục phát triển và đào tạo những nhà lãnh đạo giới trẻ trong sạch và đạo đức cho cộng đồng chúng ta.

###

Download PDF of Press Release in Vietnamese